handdator

Visa fullständig version : Alla som inte är släktRolf Carlsson
2016-09-14, 10:52
För mig är det väsentligt att kunna göra tillförlitlighetskontroller av mitt registrerade material. Eftersom det i utökad söklista finns en funktion "alla som på något sätt är släkt" borde det vara möjligt att göra tvärtom, dvs att få en lista på alla som inte är släkt. Härigenom ville jag finna "öar av kringflytande rester av misslyckade isär-/omkopplingar". Hela mitt material sammanhänger i ett integrerat nät. Efter att ha testat en del rådgjorde jag med en Disgen-fadder och fick då följande lösning (som jag ännu inte testat).

Ditt problem med negativ sökning är inte lätt utan en omväg.

1. Starta söklista med person (1) och lägg till alla som är släkt.

2. Markera alla personerna i listan och lägg till en flagga (t.ex. ”Släktingar”) på alla dessa personer.

3. Nu kan du skapa en negativ söklista mot den flaggan du satte.Lösningen känns som att behöva gå över ån efter vatten. Om det i den utökade söklistan går att söka på alla som på något sätt är släkt, blir det ju automatiskt en restlista för de som inte är släkt. Bl a bär det emot att sätta flaggor på 10-tusentals personer för att finna de som inte fick flaggor.

För att göra det enkelt för oss vanliga släktforskare borde det väl vara inte alltför komplicerat att även lägga till funktionen "alla som på något sätt inte är släkt med varandra" i den utökade söklistan.

BrJohan
2016-09-14, 11:40
Vore det inte åtminstone lika bra att kunna söka efter "alla som inte på något sätt är släkt med en given person"?

Exakt vad menas egentligen med att "inte vara släkt" i ett sammanhang som detta? Är makar "släkt" med varandra? Adoptionsrelationer? ...?

Christer
2016-09-14, 11:40
Jag har skapat ett förbättringsförslag (#3071).
I kommande uppdatering finns en analys som skapar en söklista med alla personer som inte har någon relation alls, dvs det som i Disgen 8 kallades orelaterade personer.
Jag har en idé som vi inte prioriterat ännu som går ut på att söka öar av personer, dvs personer som ingår i en familj som består av högst 2/3 (valbart) generationer.

BrJohan
2016-09-14, 13:30
Förvånande - men inte överraskande - nog verkar ingen kunna svara på frågan om precist vad "... på något sätt är släkt" i dess Disgen-mening innebär. För ett par år sedan ställde jag frågan i en forumtråd. Inget svar då, men ett svagt och måhända fåfängt hopp lever ...

Christer
2016-09-14, 14:43
Kan tycka att du är lite väl optimistisk som förväntar dig ett svar inom två timmar.

Ingifta partners ser jag personligen egentligen inte som släkt förrän möjligen när paret fått ett barn. Men eftersom dialogen för "Utöka söklistan" innehåller även partner så räknar Disgen även in partners som släkt.

Rolf Carlsson
2016-09-14, 14:52
Christer, utmärkt att du tar tag i denna frågeställning, då verktygen f n saknas i Disgen2016.

Beroende på strukturen av medlemmens databas torde flera verktyg behövas.

- För de, som har alla individer i ett (eller ett fåtal) integrerade nätverk torde en "negativlista" på alla som på något sätt är släkt med en person i (varje) nätverk vara tillfyllest. Den listar ju då individerna oberoende om de har relationer med någon annan "negativperson" eller ej. Denna komplettering i alternativen i den utökade sökningen förefaller (för en icke-tekniker) vara relativt enkel att införa.

- Individer utan relation (som i 8.2)

- Små öar av individer som kan ha blivit bortglömda. Om det skall vara 2-3 eller annat (mindre) tal är möjligtvis en teknisk fråga.

Vad gäller Brors fråga uppfattar jag släktskapet i detta avseende som att det existerar en obruten kedja av relationer i forskningsdatabasen oavsett hur lång och slingrig den än må vara.

BrJohan
2016-09-14, 16:27
För svar på en del av min fråga tackas - c:a två år efter att den först ställdes.

Betraktar Disgen också adoptionsrelationer som släktskapsbildande i likhet med vad som sägs gälla för partnerskap, ex.vis vigsel?

Problematik: A är gift med B som har en syster C. Mellan A och C finns en kedja av relationer. Är A och C därför släkt med varandra?

Olle_Olsson
2016-09-16, 22:12
Personer som inte har någon relation.
Bo Kleve har svarat på detta.
Se under Disgen 2016 / Sökning / Kan man söka efter personer som inte har någon koppling till andra personer

Rolf Carlsson
2016-09-17, 16:14
Om du ser Christers svar ovan, så kommer "orelaterade individer" med som sökning i nästa uppdatering.
Min fråga avser en lista över alla personer som inte på något sätt har en relation till en viss angiven individ i databasen. Detta finns uppenbarligen med i förbättringsförslag #3071.

Christer
2016-09-19, 08:01
Bror, det är mycket troligt att urvalet av "alla som på något sätt är släkt" sker genom att först lägga till alla anor till personerna i söklistan, därefter alla ättlingar till personerna i den utökade söklistan och till sist alla partners till personerna i den nya utökade söklistan.

BrJohan
2016-09-19, 12:00
... det är mycket troligt ... ??? Man kan alltså inte veta!!

Betraktas adoptivbarn av Disgen som ättlingar? Är - i så fall - adoptivföräldrar också anor? Kan någon individ - i så fall - ha mer än två föräldrar?

Om man 'troligen' är släkt med - exempelvis - en tremännings make, är man då också med samma grad av 'trolighet' släkt med tremänningens makes syskon?

Mitt intresse för frågeställningarna härrör från mitt intresse för vilka slag av relationer som rimligtvis och i någon vedertagen mening karaktäriserar släktskap.

BrJohan
2016-09-20, 21:01
Rolf!

Jag har funderat lite på "obruten kedja av relationer" mellan två individer. Mellan biologiska anor och ättlingar finns ju strikt genealogiska relationer. Mellan makar finns ju, försåvitt inga gemensamma anor finns, ingen direkt genealogisk relation. Men, om man vill vara mindre strikt, så finns ju en indirekt genealogisk relation mellan två makar om de har minst ett gemensamt barn.

Jag har 'roat' mig med att plocka fram en 'gammal' dator där Disgen 8.2d finns installerad. Via en GEDCOM-fil har jag sedan importerat mina släktdata (37186 individer) och därefter skapat en söklista innehållande en individ. Efter att ha utökat med först alla anor och sedan alla ättlingar innehöll söklistan 26235 individer. Mellan vilka som helst två individer i denna lista finns då en obruten kedja av rent genealogiska relationer.

Därefter upprepade jag utökningen med anor och ättlingar. Efter tre sådana iterationer ineehöll söklistan 35673 individer. En fjärde iteration gav inga tillskott.

Jag prövade sedan att med samma individ som i föregående försök som ensam i en söklista utöka innehållet via "Alla som på något sätt är släkt". Resultatet blev en lista som innehöll 36997 individer.

Den enda rimliga förklaringen är att man med utökningsmetoden "Alla som på något sätt är släkt" fångar även de partners som inte har registrerade barn tillsammans med någon direkt eller indirekt genealogisk släkting till 'startindividen'.

Utökning med upprepade "Alla anor" och "Alla ättlingar" fångar däremot inte sådana 'barnlösa' partners.

Slutsats: Det finns i Disgen 8.2d möjlighet att få fram tre olika individmängder, som var och en baseras på olika släktskapsbegrepp.

'Startindividen' i mitt exempel har 26234 rent genealogiska släktingar och 35672 släktingar där gemensamt föräldraskap också innebär släktskap. Om man vill betrakta ett barnlöst partnerskap som släktskapsbildande så blev antalet sådana släktingar 36996.

På motsvarande sätt - och kanske av intresse för dig - blir det antal individer som inte är besläktade med 'startpersonen' olika, beroende på vilket släktskapsbegrepp som man vill använda.

Om - och i så fall hur - Disgen 2017 beter sig annorlunda än Disgen 8.2d vet jag inte.

Egentligen borde man väl kunna välja vilket släktskapsbegrepp som skall ligga till grund för såväl listutökning med "på något sätt släkt" som sökning efter individer som saknar släktskap med någon specificerad individ.

Det allra mest nyttiga vore, att baserat på valt släktskapsbegrepp få fram:

dels en listning av alla individer som är "släkt" med en viss individ,


dels också ett antal listor som var och en enbart innehåller med varandra besläktade individer och som tillsammans innehåller alla individer som inte är "släkt" med 'startindividen'.

Rolf Carlsson
2016-09-21, 14:54
Intressant att läsa din analys. Uppenbarligen kan man komma till olika resultat beroende på hur algoritmerna är konstruerade. Jag utgår från att utvecklarna tar sig en funderare om detta.

Jag tolkar släktskap i detta avseende som att det inte finns någon obruten relationskedja - hur slingrig den än må vara - i forskningsdatabasen. I andra sammanhang kan andra definitioner av släktskap förekomma.

Vad gäller min specifika fråga gäller det närmast en "varningslista" analogt med en dubblettsökningslista där man kan analysera och i förekommande fall åtgärda individer eller grupper av individer, som så att säga har hamnat utanför stängslet. Det är då inte så kritiskt om det kommer med en individ för mycket. Däremot är det mera kritiskt om det saknas en individ, som borde varit med.

Christer
2016-09-22, 07:41
I Disgen 2016 görs sökningen på följande sätt:

Vid utökning med alla anor upprepas utökningen med föräldrar tills listan inte blir längre.
Vid utökning med alla ättlingar upprepas utökningen med barn tills listan inte blir längre.
Vid utökning med alla som är släkt upprepas utökningen med föräldrar, barn och partner tills listan inte blir längre.
För tillfället tas ingen hänsyn till om det är en biologisk eller icke-biologisk relation.

Olle_Olsson
2017-02-18, 22:49
I senaste uppdateringen, Disgen 2016.5.
Under Verktyg finns;
Analysera/ kontrollera notiser och därunder finns ”Analysera relationer”