Skatteverket, som 1991 tog över folkbokföringen från kyrkan, slopade nu vid årsskiftet församlingsbegreppet i folkbokföringen. Folkbokföringen kommer inte längre att ske i en församling inom Svenska kyrkan utan istället i en kommun. Orsaken är de stora ändringar av församlingsindelningen som kyrkan gjort sedan 1991.

Man har dock ansett att det är av stor vikt att den historiska indelningen av riket, församlingsindelningen, bevaras och hålls lätt tillgänglig, då det finns ett bevarandeintresse av såväl kulturella och historiska skäl som för statistik- och forskningsändamål.

Därför införs i folkbokföringen en ny indelning, med den övergripande benämningen distrikt. Den ska motsvara församlingsindelningen som den såg ut den 31 december 1999. Folkbokföringen kommer inte att ske på distrikt, men distriktstillhörigheten kommer att registreras för varje individ. Distrikten är kopplade till adressen, och distriktindelningen är tänkt att vara stabil, dvs. det kommer inte att ske ändringar vid varje årsskifte som tidigare med församlingar.

Namnsättningen av distrikten har tagits fram genom ett samrådsförfarande med Lantmäteriet, Institutet för språk och folkminnen, Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet, Statistiska centralbyrån, Skatteverket, Svenska kyrkan, Sveriges hembygdsförbund samt Sveriges kommuner och Landsting. Förteckning över distrikten finns på lantmäteriets hemsida.

En ny kod har införts för distrikten. Den består av Landsdel (1-3), Landskap (01-25) och Distrikt (001-453). Distrikten kodsätts med löpnummer inom landskapen beroende på hur många distrikt som finns inom landskapet.

Avregistrerade personer kommer att ha kvar uppgift om församling även efter årsskiftet 2016.

På Lantmäteriets hemsida: Kodlista GSD-Dristriktsindelning