Av misstag råkade jag klicka på "Statistik..." i stället för på grannen "Säkerhetskopiering". Vis av tidigare erfarenhet vet jag att tidsåtgången för en statistikproduktion i Disgen 2019 är mycket stor (i mitt fall omkring 10 minuter) och ur min synpunkt föga nyttig. I den efterföljande dialogen tryckte jag, som vanligt. OK, utgående ifrån att förvalt backup-filnamn var OK. Då jag blev varse att det inte blev någon säkerhetskopiering, valde jag omgående "Avbryt".

Först efter några minuter fick jag frågan om jag verkligen ville avbryta. Jag bekräftade mitt önskemål. Därefter följde ytterligare minst fem minuter under vilka Disgen var helt svarsoförmöget och med ungefär 30% CPU-konsumtion, innan programvaran återgick till normalbeteende. Den sammanlagda tidsåtgången blev ungefär densamma som den blivit utan min avbrottsbegäran!!

Finns något användbart sätt med vilket statistikinsamlingen kan avbrytas? (Att stoppa och återstarta Disgen var i detta fallet inte önskvärt eftersom jag ville göra en säkerhetskopiering).

Hanteras 'Exceptions' på något välkonstruerat och validerat sätt av Disgen2019? (I Disgen 8 finns brister)

Varför inte låta en tråd (eller subprocess) sköta statistikarbetet, i stället för att - som det verkar vara - låsa processen under så lång tid? Det skulle ju räcka att förhindra datamodifikationer.